Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van ‘Straf Webdesign’. ‘Straf Webdesign’ is een project van ‘GewoonBen’ met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Leopoldlaan 5a-6 en ingeschreven in de KBO onder nummer BTW BE0780.572.955 (hierna: “Straf Webdesign”).Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen gelden volgende voorwaarden:

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offertes, opdrachten, overeenkomsten en leveringen in verband met webdesign, emailmarketing, social media- en webmarketing. Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant dat ‘Straf Webdesign’ hem gewezen heeft op de toepasselijke algemene verkoopsvoorwaarden gepubliceerd op de website, hij er kennis heeft van genomen en hij deze aanvaardt.
Alle aanbiedingen en offertes van ‘Straf Webdesign’ zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Als aanvaarding wordt gezien de ondertekening van het voorstel, al dan niet digitaal, door bevestiging door de klant of na het verzoek van de klant om de werkzaamheden te starten. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Offertes zijn 30 dagen geldig. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Eventuele extra werken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten/wensen die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd.
Elke overeenkomst, waarbij jaarlijkse kosten werden aangerekend op de factuur, heeft een initiële duurtijd van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, maar is opzegbaar ten minste drie maanden vóór het einde van elk jaar. In het voorstel kan een andere duurtijd afgesproken worden.

De door ‘Straf Webdesign’ opgegeven leveringstermijnen zijn louter informatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering van goederen of diensten of de opgemaakte factuur, dient binnen de acht werkdagen te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of e-mail aan ‘Straf webdesign’.

Geen enkele weigering van betaling hetzij van een gedeelte, hetzij van het totale factuurbedrag, op grond van een door de koper opgeworpen geschil of bij wijze van waarborg wordt toegelaten, zelfs niet voor een beperkte periode. Bij laattijdige betaling zal zonder enige voorafgaande verwittiging een interest ten belope van 3% per maand verschuldigd zijn vanaf factuurdatum. Bovendien zal een bijzondere forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het totale factuurbedrag of een minimum van 50,00 euro. Voor de berekening van de interest zal elke begonnen maand als een volledige maand aanzien worden.

Elke klacht dient per gemotiveerde aangetekende brief aan ‘Straf Webdesign’ te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering.

Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige klacht zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang ‘Straf Webdesign’ haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 200,00 euro.

‘Straf Webdesign’ zal geen acties ondernemen om gegevens te controleren op inhoud of correctheid. ‘Straf Webdesign’ voorziet geen garantie voor de toepasbaarheid voor een bepaalde taak en zal bijgevolg niet verantwoordelijk zijn voor enige schade geleden door de klant. Het is de taak van de klant de juistheid van de website te controleren en eventuele opmerkingen en/of verbeteringen schriftelijk door te geven aan ‘Straf Webdesign’. ‘Straf Webdesign’ beperkt expliciet zijn verantwoordelijkheid naar de klant voor het niet beschikbaar zijn van zijn gegevens en kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade ten gevolge van deze onbeschikbaarheid.

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal enz…) die aan ‘Straf Webdesign’ worden overgemaakt, eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. ‘Straf Webdesign’ is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal. ‘Straf Webdesign’ kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De klant verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.

Wanneer ‘Straf Webdesign’ het privacybeleid, de cookieverklaring, algemene voorwaarden of andere juridische teksten voor de klant schrijft, wordt de klant geacht alles grondig na te lezen en eventuele wensen of wijzigingen door te geven aan ‘Straf Webdesign’. Wanneer de klant de proefwebsite of de factuur aanvaard erkent hij hiermee dat hij alle verantwoordelijkheid draagt voor de juridische teksten. De verantwoordelijkheid wordt volledig overgedragen aan de klant zodat ‘Straf Webdesign’ geen enkele verantwoordelijkheid meer draagt.

Het auteursrecht van alle door ‘Straf Webdesign’ ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, websites, fotografie, software …) ligt volledig en uitsluitend bij ‘Straf Webdesign’. Er mogen geen ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, foto’s, websites, software,…) worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Straf Webdesign’. Het door ‘Straf Webdesign’ vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van ‘Straf Webdesign’. ‘Straf Webdesign’ is steeds gerechtigd om haar naam duidelijk op de ontwikkelde producten te vermelden.

Deze dienst wordt uitbesteed. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart ‘Straf Webdesign’ tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam ‘Straf Webdesign’ geen bemiddeling heeft verleend.

Wanneer de klant verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. ‘Straf Webdesign’ is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door ‘Straf Webdesign’ als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider, worden doorgerekend aan de klant.

Het is de klant niet toegestaan om op websites die worden gehost via ‘Straf Webdesign’ copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.

‘Straf Webdesign’ is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

Deze dienst wordt uitbesteed. De voorwaarden zullen door de klant uitdrukkelijk worden nageleefd. De koper die beroep doet op de webhosting via ‘Straf Webdesign’ mag op geen enkele wijze van deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van ‘Straf Webdesign’ of onze hosting-leveranciers. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van ‘Straf Webdesign’ leiden.

‘Straf Webdesign’ kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele site tijdelijk of definitief offline te zetten, indien zij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De klant ziet af van eender welke schadevergoeding in geval ‘Straf Webdesign’ hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling.

Indien de klant van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere leverancier, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.

Het is de klant verboden om de ontwikkelde producten te gebruiken indien:
  • Er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen
  • De opdracht, om welke reden ook, voortijdig wordt beëindigd.

Indien aan de voorwaarden werd voldaan heeft de klant de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
‘Straf Webdesign’ verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van ‘Straf Webdesign’ zijn middelenverbintenissen. ‘Straf Webdesign’ is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van ‘Straf Webdesign’ zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout. ‘Straf Webdesign’ is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiend uit:
  • Van, door of namens de klant ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
  • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de klant en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
  • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan ‘Straf Webdesign’
  • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of tekst indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
  • Elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud door derde en/of de klant, hierin begrepen daden van hackers;
  • Elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde gegevens en informatie:
  • Het gebruik van hyperlinks/vermeldingen die de rechten van derden schaden.

‘Straf Webdesign’ is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de klant bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van ‘Straf Webdesign’ is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting) d.w.z. het bedrag dat de klant zou betaald hebben indien het werk tot zijn voldoening uitgevoerd zou zijn.

De klant gaat ermee akkoord dat de door ‘Straf Webdesign’ voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het portfolio van ‘Straf Webdesign’ en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Algemene voorwaarden (of andere bepalingen die uitgaan) van de klant zijn niet van toepassing op deze overeenkomst. In geval van geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd. Aangezien de koper via zijn eigen website de teksten kan lezen wordt hij verondersteld hiermee akkoord te gaan zonder hij het tegendeel laat weten.

Pittige websites met smaak.

Leopoldlaan 5a-B6, 9200 Dendermonde
+32 479 98 22 77 | info@strafwebdesign.be

Een project van GewoonBen
BTW BE0780.572.955

chilipeper_logo

Copyright © 2022 Straf Webdesign
Privacy Policy | Alg.Voorwaarden | Cookiebeleid

STRAF WEBDESIGN